2020-09-11 – Glosa – Evangelio_XXIV_T O _ciclo A

2020-09-06 – Glosa – Luz para mis pasos
2020-09-11 – Decreto Obispo – Nombramiento Presidente